logo.jpg
×

Produkcja wody

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku.
Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe).
Wszystkie ścieki odbiera oczyszczalnia, znajdująca się w Powroźniku.

Opis technologii i urządzeń Zakładu Uzdatniania Wody w Czarnym Potoku

Ujęcie wody „Czarny Potok" zostało zbudowane w latach 50 - tych XX wieku. Ze względu na wysoką jakość wody surowej oraz położenie, ujęcie jest traktowane jako główne.
Wykonano je w formie jazu stałego - betonowego o wysokości 1,70 m, spust wody z jazu kanałem z zastawką drewnianą.

Dla przeprowadzenia wód o dużej mętności (w czasie roztopów lub opadów burzowych) wykonane zostało koryto obiegowe z wykładziną z kamienia naturalnego. Koryto to służy także do wprowadzania wody surowej do stacji uzdatniania w czasie czyszczenia zbiornika wody powyżej jazu. Woda sprzed jazu doprowadzanego jest na stację uzdatniania kanałem betonowym z rur. Stacja filtrów składa się z trzech filtrów pośpiesznych o wymiarach 8,0 x 3,0 m każdy. Złoże filtracyjne oparte jest na płytach stalowych z otworami drenażowymi, spoczywającymi na słupkach betonowych. Woda przefiltrowana odpływa do komory gdzie jest dezynfekowana podchlorynem sodu, a stamtąd rurociągiem jest doprowadzana do miasta. Poniżej jazu został wykonany odstojnik dla sedymentacji wody surowej, która jest używana do płukania filtrów pospiesznych przy pomocy pomp oraz dmuchawy. Ilość pobieranej wody jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych. Strefa bezpośredniej ochrony sanitarnej jest ogrodzona i oznakowana tablicami informacyjno - ostrzegawczymi.

Opis technologii i urządzeń Zakładu Uzdatniania Wody w Powroźniku

Zakład Uzdatniania Wody w Powroźniku zasilany jest z ujęcia powierzchniowego (jaz) na potoku Muszynka i powierzchniowego (studnia) na potoku Stupne.

Ujęcie na potoku Muszynka wyposażone jest w sito o prześwicie oczek 10 x 10 mm. Urządzenia zamontowane przy ujęciu obsługiwane są ręcznie. Z ujęcia woda przesyłana jest grawitacyjnie rurociągiem o średnicy 500 mm do budynku koagulacji.

Jako koagulant do oczyszczania wody stosowany jest wodny roztwór siarczanu glinu. Jest on dozowany bezpośrednio do przewodu przesyłowego w dawce regulowanej ręcznie przez obsługę stacji. Dawka koagulanta uzależniona jest od mętności wody surowej i dozowana w oparciu o przygotowaną empirycznie tabelę dozowania.
Proces szybkiego mieszania prowadzony jest w 2 komorach szybkiego mieszania, wyposażonych w mieszacze mechaniczne o pionowej osi mieszadeł i mocy zainstalowanej 11 kW, zapewniających około 1 minutowy hydrauliczny czas zatrzymania (przy jednej komorze pracującej).

Proces wolnego mieszania prowadzony jest w 3 komorach wolnego mieszania wyposażonych w mieszacze pionowe o mocy zainstalowanej ok. 5 kW. Przy aktualnej wydajności stacji czas zatrzymania wody w strefie flokulacji wynosi około 17 minut, a w całym osadniku około 3,5 godzin. Sedymentacja osadu odbywa się w osadniku pokoagulacyjnym.
Usuwanie pozostałych po sedymentacji zawiesin pokoagulacyjnych odbywa się na filtrach pośpiesznych. Stacja wyposażona jest w 4 komory filtracyjne o powierzchni ok. 15 m2 każda, co pozwala na utrzymanie średniej prędkości filtracji na poziomie około 6 m/h. Złoże filtracyjne stanowi żwir filtracyjny z warstwą antracytową. Filtry wyposażone są w drenaż grzybkowy a płukanie odbywa się sekwencyjnie powietrzem i wodą.

Woda po filtracji pośpiesznej kierowana jest do zbiornika wody czystej. Dozowanie dezynfekantu (podchlorynu sodu) odbywa się bezpośrednio do przewodu przesyłowego (z filtrów pospiesznych do zbiornika wody czystej) w dawce zależnej od aktualnego zapotrzebowania. Z reguły zawiera się ona w zakresie od 0,6 do 1,0 mg/dm3.
A A A
Kontrastowa