logo.jpg
×

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zwik-krynica.pl
· Data publikacji strony internetowej: 03.2009 r.
· Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.02.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE
· Na stronie internetowej przy zamieszczanych filmach brak dostępności tłumacza języka migowego
· Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisu/tekstu alternatywnego
· Niektóre elementy na stronie nie są dostępne z poziomu klawiatury
· Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

WYŁĄCZENIA
· Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
· Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

· Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator: Anna Żychowska
· E-mail: zwik@zwik-krynica.pl
· Telefon: 18 472 52 70

Każdy ma prawo:
· Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
· Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
· Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:
· Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
· Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
· Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju ma swoją siedzibę przy ulicy Kraszewskiego 37 w Krynicy-Zdroju (Administracja) oraz w miejscowości Powroźnik 116 (Dział techniczny).

Siedziba Administracji znajduje się na II piętrze budynku, który nie jest przystosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Kraszewskiego oraz wejście tylne od strony parkingu. Dla osób na wózkach inwalidzkich lub z problemami z poruszaniem się dostępny jest parter budynku przy wejściu od ulicy Kraszewskiego. Osoby te proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia z pracownikiem na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby ZWiK komunikacją miejską. Budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dostępna na II piętrze budynku.

Siedziba Działu Technicznego- Powroźnik 116 znajduje się na II piętrze budynku, który nie jest przystosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby ZWiK komunikacją miejską. Budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dostępna na II piętrze budynku.
A A A
Kontrastowa