logo.jpg
×

Historia

W cenionym w Polsce i na świecie uzdrowisku jakim jest Krynica gospodarka wodno-ściekowa była zawsze bardzo ważnym obszarem działania władz miasta.
Od chwili powstania uzdrowiska w Krynicy ważnym aspektem jego działania było zapewnienie dostawy wody pitnej (wtedy określanej mianem wody słodkiej) dla kuracjuszy i mieszkańców. Zadanie to realizowane było początkowo za pośrednictwem czterech cystern (zbiorników wody) zlokalizowanych na zboczu góry Parkowej, zaopatrywanych ze źródeł przy cysternach i za pośrednictwem rurociągu kamionkowego z ujęcia zlokalizowanego na końcu obecnej ulicy Leśnej tzw. „Ujęcie Zagarnie.
Rozwiązania te już w roku 1903 były niewystarczające dla rozrastającej się miejscowości. W tym roku Cesarsko Królewscy Wiedeńscy i Lwowskich inżynierowie przedstawili nowe założenia sieci wodociągowej w Krynicy. Projekt ten obejmował budowę ujęć podziemnych i powierzchniowych, grup źródeł Huzary j Słotwiny (dziś zwanych źródłami Jastrzębia). Najciekawsze mapy i rysunki przedstawia galeria poniżej.
Rozwiązania techniczne powstałe przed pierwszą wojną światową już na przełomie lat 20 i 30 XX wieku były niewystarczające dla rozrastającego się uzdrowiska. Gdy powstawał Nowy Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne powstała też nowa infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, Źródło Miejskie i towarzyszący mu zbiornik, zbiornik Huzary i najważniejsza komunalna inwestycja tego czasu budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków typu INHOF. Oczyszczalnia ta zlokalizowana była w rejonie obecnej ul. Nadbrzeżnej plac przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
full_20090408115825.jpg

W latach powojennych zagadnieniami tymi zajmował się Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium MRN w Krynicy oraz Komisja Zdrojowa, będąca Zakładem Budżetowym tegoż Prezydium.

Aby usprawnić zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Miejska Rada Narodowa w Krynicy w dniu 30 grudnia 1953 roku uchwałą nr 275 utworzyła Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krynicy. Rozpoczęło ono działalność w dniu 1 stycznia 1954 r.


Władze miasta powierzyły nowemu przedsiębiorstwu jako jedno z podstawowych zadań prowadzenie zakładu wodociągów i kanalizacji. Utworzony zakład rozbudowywał sieć, wykonywał niezbędne remonty i podejmował wszelkie działania by zapewnić wysoką jakość świadczonych usług. W 1992 roku przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna wymagała jednak znacznego doinwestowania i rozbudowy. Władze miasta postanowiły wykorzystać szansę, jaką przyniosło wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.

full_20090408115825.jpg
full_20090408115538.jpg

Podjęto starania o pozyskanie środków z funduszu spójności UE. Aby jednak można było skorzystać z dofinansowania konieczne było wydzielenie ZWiK ze struktur MPGK i utworzenie jednostki, która zajmowałaby się jedynie działalnością z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Z tego powodu też uchwałą nr XVII/140/08 Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji jako jednostkę budżetową gminy. ZWIK przejął od MPGK sieć wodno-kanalizacyjną oraz majątek niezbędny do sprawnego zarządzania tą siecią. Pełnomocnikiem Burmistrza do spraw utworzenia nowej jednostki został mgr inż. Roman Burda


Zakład rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2008. Dyrektorem zakładu został mgr inż. Paweł Maślanka.

Działania władz miasta, które miały na celu pozyskanie środków unijnych zostały uwieńczone powodzeniem. W dniu 9 czerwca 2009 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce krynicka delegacja odebrała „Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminy Krynicy-Zdrój w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - „Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój”

YJYT.jpg
A A A
Kontrastowa