logo.jpg
×

Historia

W cenionym w Polsce i na świecie uzdrowisku jakim jest Krynica gospodarka wodno-ściekowa była zawsze bardzo ważnym obszarem działania władz miasta.
Od chwili powstania uzdrowiska w Krynicy ważnym aspektem jego działania było zapewnienie dostawy wody pitnej (wtedy określanej mianem wody słodkiej) dla kuracjuszy i mieszkańców. Zadanie to realizowane było początkowo za pośrednictwem czterech cystern (zbiorników wody) zlokalizowanych na zboczu góry Parkowej, zaopatrywanych ze źródeł przy cysternach i za pośrednictwem rurociągu kamionkowego z ujęcia zlokalizowanego na końcu obecnej ulicy Leśnej tzw. „Ujęcie Zagarnie.
Plan sytuacyjny. Lokalizacji cystern stan na rok 1903 przedstawia. Stan sieci przed
przebudową.
Do dzisiejszych czasów dotrwała jedynie cysterna nr 4, przebudowana w latach 20 XX wieku zlokalizowana w Parku Zdrojowym przy trasie kolei terenowo – linowej.
Rozwiązania te już w roku 1903 były niewystarczające dla rozrastającej się miejscowości. W tym roku Cesarsko Królewscy Wiedeńscy i Lwowskich inżynierowie przedstawili nowe założenia sieci wodociągowej w Krynicy. Projekt ten obejmował budowę ujęć podziemnych i powierzchniowych, grup źródeł Huzary j Słotwiny (dziś zwanych źródłami Jastrzębia). Najciekawsze mapy i rysunki przedstawia galeria poniżej.
Rozwiązania techniczne powstałe przed pierwszą wojną światową już na przełomie lat 20 i 30 XX wieku były niewystarczające dla rozrastającego się uzdrowiska. Gdy powstawał Nowy Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne powstała też nowa infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, Źródło Miejskie i towarzyszący mu zbiornik, zbiornik Huzary i najważniejsza komunalna inwestycja tego czasu budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków typu INHOF. Oczyszczalnia ta zlokalizowana była w rejonie obecnej ul. Nadbrzeżnej plac przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
full_20090408115825.jpg

W latach powojennych zagadnieniami tymi zajmował się Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium MRN w Krynicy oraz Komisja Zdrojowa, będąca Zakładem Budżetowym tegoż Prezydium.

Aby usprawnić zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Miejska Rada Narodowa w Krynicy w dniu 30 grudnia 1953 roku uchwałą nr 275 utworzyła Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krynicy. Rozpoczęło ono działalność w dniu 1 stycznia 1954 r.


Władze miasta powierzyły nowemu przedsiębiorstwu jako jedno z podstawowych zadań prowadzenie zakładu wodociągów i kanalizacji. Utworzony zakład rozbudowywał sieć, wykonywał niezbędne remonty i podejmował wszelkie działania by zapewnić wysoką jakość świadczonych usług. W 1992 roku przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna wymagała jednak znacznego doinwestowania i rozbudowy. Władze miasta postanowiły wykorzystać szansę, jaką przyniosło wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.

full_20090408115825.jpg
full_20090408115538.jpg

Podjęto starania o pozyskanie środków z funduszu spójności UE. Aby jednak można było skorzystać z dofinansowania konieczne było wydzielenie ZWiK ze struktur MPGK i utworzenie jednostki, która zajmowałaby się jedynie działalnością z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Z tego powodu też uchwałą nr XVII/140/08 Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji jako jednostkę budżetową gminy. ZWIK przejął od MPGK sieć wodno-kanalizacyjną oraz majątek niezbędny do sprawnego zarządzania tą siecią. Pełnomocnikiem Burmistrza do spraw utworzenia nowej jednostki został mgr inż. Roman Burda


Zakład rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2008. Dyrektorem zakładu został mgr inż. Paweł Maślanka.

Działania władz miasta, które miały na celu pozyskanie środków unijnych zostały uwieńczone powodzeniem. W dniu 9 czerwca 2009 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce krynicka delegacja odebrała „Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminy Krynicy-Zdrój w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - „Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój”

YJYT.jpg
A A A
Kontrastowa