logo.jpg
×

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnia ścieków dla miasta i gminy Krynica zlokalizowana jest pomiędzy Krynicą a Muszyną na północ od miejscowości Powroźnik. Przeznaczona jest do oczyszczania ścieków doprowadzanych siecią kanalizacyjną z Krynicy Zdrój, Tylicza, Muszynki , Mochnaczki Wyżnej i Niżnej.Jest to mechaniczno –biologiczna oczyszczalnia z wspomaganiem chemicznym (PIX)

Ścieki z sieci kanalizacyjnej przepływają przez mechaniczne kraty łukowe, gdzie zatrzymywane są skratki , a następnie przepływają przez piaskowniki o ruchu okrężnym gdzie następuje oddzielenie zawiesiny łatwoopadalnej (piasku).


Z piaskowników mechanicznie oczyszczone ścieki dopływają do komór osadu czynnego.Są to wielofunkcyjne reaktory do usuwania związków węgla,azotu i fosforu.
Ścieki surowe wprowadzane są do komory beztlenowej(komora defosfatacji) o stężeniu tlenu 0mg/l, do której również wprowadza się osad czynny z osadników wtórnych za pomocą pomp recyrkulacyjnych. Zawartość komory beztlenowej mieszana jest mieszadłem mechanicznym.W komorze tej zachodzi proces defosfatacji biologicznej.


Następnie ścieki wraz z osadem recyrkulowanym płyną do komory niedotlenionej (tlen 0,5mg/l) gdzie następuje proces denitryfikacji. Do komory tej tłoczony jest również recyrkulat z zawartością azotanów z komory napowietrzania. Z komory niedotlenionej osad i ścieki dopływają do komór napowietrzania o stężeniu tlenu 2-3mg/l.W warunkach tlenowych następuje utlenianie związków organicznych i nitryfikacja związków azotu do azotanów. Komory nitryfikacji napowietrzane są za pomocą rusztu z dyfuzorami gumowymi, do których tłoczone jest powietrze z dmuchaw wyporowych. Ilość powietrza regulowana jest płynnie, zmianą obrotów. Stężenie tlenu mierzone jest sondami tlenowymi w komorach napowietrzania.


Po komorach wielofunkcyjnych ścieki płyną do osadników wtórnych gdzie następuje oddzielenie zawiesin osadu czynnego od ścieków oczyszczonych.
Osad z dna osadników prostokątnych zgarniany jest do leja osadowego , skąd spuszczany jest do komory czerpnej pompowni recyrkulacyjnej. Część osadu (osad powrotny)tłoczony jest pompą do komory beztlenowej a część jako osad nadmierny jest poddawana procesowi fermentacji metanowe w Zamkniętych Komorach Fermentacji.
Oczyszczone ścieki odpływają do kanału zrzutowego z oczyszczalni, na którym zainstalowany jest pomiar przepływu za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego.
A A A
Kontrastowa