Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zwik-krynica.pl

·         Data publikacji strony internetowej: 03.2009 r.

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.2009 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

·         Na stronie internetowej przy zamieszczanych filmach brak dostępności tłumacza języka migowego

·         Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisu/tekstu alternatywnego

·         Niektóre elementy na stronie nie są dostępne z poziomu klawiatury

·         Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

WYŁĄCZENIA

·         Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

·         Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·         Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator: Anna Żychowska

·         E-mail: zwik@zwik-krynica.pl   

·         Telefon: 18 472 52 70

Każdy ma prawo:

·         Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

·         Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

·         Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

·         Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

·         Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

·         Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: (22) 55 17 700

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju ma swoją siedzibę przy ulicy Kraszewskiego 37 w Krynicy-Zdroju (Administracja) oraz w miejscowości Powroźnik 116 (Dział techniczny).

Siedziba Administracji znajduje się na II piętrze budynku, który nie jest przystosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Kraszewskiego oraz wejście tylne od strony parkingu. Dla osób na wózkach inwalidzkich lub z problemami z poruszaniem się dostępny jest parter budynku przy wejściu od ulicy Kraszewskiego. Osoby te proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia z pracownikiem na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby ZWiK komunikacją miejską. Budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dostępna na II piętrze budynku.

Siedziba Działu Technicznego- Powroźnik 116 znajduje się na II piętrze budynku, który nie jest przystosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby ZWiK komunikacją miejską. Budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dostępna na II piętrze budynku.

 


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50