JRP

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

   Gmina Krynica-Zdrój ustanowiła Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - Mao (Measure Authorising Officer), odpowiedzialnego za osiągnięcie efektów Projektu oraz utworzyła z inicjatywy MAO w strukturze ZWiK Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).
   Będzie to służyło prawidłowemu i skutecznemu przygotowaniu Projektu inwestycyjnego oraz ich terminowej                i prawidłowej realizacji.

Zakres działań Jednostki Realizującej Projekt:

 1. Koordynacja, nadzorowanie, zarządzanie i monitorowanie Projektu (zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu i innymi dokumentami).
 2. Przygotowanie materiałów przetargowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz obowiązującymi procedurami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz pomoc w sprawdzaniu i weryfikowaniu dokumentów postępowania opracowanych przez Komisję Przetargowe, dla zadań objętych dofinansowaniem ze środków Funduszy Unijnych.
 3. Dbałość o terminową realizację Projektu.
 4. Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej oraz prawnej Projektu.
 5. Prognozowanie przepływów finansowych oraz występowanie o przekazanie środków z funduszy UE.
 6. Kontrola i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego Kontraktów.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości Projektu zgodnie z wymogami Funduszy Unijnych.
 8. Prowadzenie dokumentacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu.
 9. Zapewnienie właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczącej Projektu zgodnie z wymogami Umowy o dofinansowanie Projektu.
 10. Zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej fazie realizacji przedstawicielom Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu przeprowadzenia działań kontrolnych.

W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzą:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

 1. MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu pn. "Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój",     a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
 2. MAO jest odpowiedzialny za oficjalne kontakty z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Komisją Europejską i innymi instytucjami, w tym kredytującymi Projekt.
 3. MAO zapewnia odpowiednie warunki dla funkcjonowania JRP.
 4. MAO sprawuje nadzór nad JRP i koordynuje jej działania.
 5. Składa oświadczenia woli w imieniu Beneficjenta Gminy Krynica-Zdrój.
 6. Udziela pełnomocnictw do wykonywania zadań należących do zakresu działań.
 7. MAO zatwierdza i podpisuje dokumenty przetargowe na roboty, dla usług i dostaw oraz podpisuje kontrakty w ramach przygotowania i realizacji projektu tj.: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji.
 8. Odpowiada za realizację kontraktów w ramach projektu, zatwierdza protokoły odbiorów częściowych i końcowych wraz z rozliczeniem robót dokonywanych przez inspektorów nadzoru.
 9. MAO jest odpowiedzialny za założenie przez Beneficjenta rachunku bankowego Projektu.
 10. Potwierdza i podpisuje wnioski o przekazanie środków:
  a) potwierdza dokumenty niezbędne do dokonania pierwszego przekazania dotacji rozwojowej w ramach POIiŚ, w tym:
   - zabezpieczenia,
   - potwierdzenia założenia rachunku bankowego Projektu oraz aktualnej karty podpisów osób
     upoważnionych do dysponowania rachunkiem,
   - wniosek o płatność, wraz z :
       * Harmonogramem Realizacji Projektu,
       * Planem Płatności,
       * Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
  b) potwierdza dokumenty niezbędne do dokonywania kolejnych przekazań dotacji rozwojowej w ramach POIiŚ:
   - wnioski o płatność,
   - zaktualizowane Plany Płatności.
 11. MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, umowie o dofinansowanie oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 12. Formalnie kwalifikuje koszty poprzez zatwierdzenie merytoryczne faktur.
 13. Zapewnia prowadzenie dwuwalutowego systemu księgowania (PLN/EURO).
 14. Zapewnia odpowiednie warunki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Projektu, podpisuje protokoły kontroli i ewentualne uwagi do przeprowadzonych kontroli.
 15. MAO jest odpowiedzialny za promocję i informację Projektu. 
 16. Zapewnia prawidłową obsługę i rozliczenie finansowe Projektu.
 17. MAO podpisuje sprawozdania z realizacji Projektu.
 18. MAO jest odpowiedzialny za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Vice MAO)

     Zastępuje MAO w zakresie wyznaczonym przez MAO.
     Uczestniczy w pracach Jednostki Realizującej Projekt.

Główny Księgowy

 1. Wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego określonych w przepisach szczególnych dla głównych księgowych.
 2. Udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych , z których wynikają zobowiązania pieniężne.
 3. Analiza realizacji budżetu Projektu.
 4. Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości budżetowej Projektu.
 5. Sprawdzanie opisów faktur VAT, dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym.
 6. Opracowanie wniosków o płatność Projektu.
 7. Udział w kontrolach i audytach.

Zakres działania Zespołu Finansowego JRP:

 1. Prowadzenie obsługi finansowej JRP.
 2. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pozyskania środków finansowych na realizację Projektu.
 3. Przygotowywanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o przekazanie środków zgodnie z Planem Płatności.
 4. Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktów.
 5. Prognozowanie przepływów finansowych.
 6.  Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Projektu i monitoringu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
 7. Zapewnienie terminowej realizacji płatności wynikających z zawartych Kontraktów. 
 8. Monitorowanie realizacji Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych Projektu.
 9. Monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania Kontraktu, ubezpieczeń, gwarancji bankowych na zaliczki, zwrotu kwot zatrzymanych itp.
 10. Opracowywanie raportów finansowych realizacji Projektu.

Zakres działań Zespołu Technicznego JRP:

 1. Uczestnictwo w procedurze wyłonienia Wykonawcy (przygotowanie SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu; przedstawienie propozycji kandydatów na członków Komisji Przetargowych; przygotowanie na posiedzenia zarządzeń w sprawach dotyczących postępowań o udzielenie Zamówienia; udział w pracach Komisji Przetargowych). 
 2. Opracowanie Harmonogramów Projektu, Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych oraz monitorowanie ich realizacji.
 3. Koordynacja realizacji Kontraktów:
  - monitorowanie postępu prac poprzez inspekcję placu budowy,
  - opracowywanie informacji o postępie prac na potrzeby raportów i sprawozdań,
  - uczestniczenie w procedurach przekazania placu budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy Dzienników Budowy,
  - udział w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach, kontrolach, itp.
  - bezpośrednia współpraca z inspektorem nadzoru,
  - prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi Kontraktami,
  - kwalifikowanie kosztów w zakresie prowadzonych Kontraktów.

Zakres działań Zespołu Administracyjno-Organizacyjnego:

 1. Prowadzenie obsługi administracyjnej JRP oraz Projektu.
 2. Wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji o zmianach regulacji prawnych w Polsce i UE związanych z realizacja Projektu oraz ich rozpowszechnianie w JRP.
 3. Kreowanie, realizacja i nadzór nad informacją publiczną i promocją Projektu.
 4. Udział w kontrolach , inspekcjach itp.
 5. Współpraca z pozostałymi działami JRP w przygotowaniu i opracowaniu raportów z realizacji Projektu.
 6. Prowadzenie rejestru spotkań i podjętych decyzji w ramach Kontraktów Projektu.

Schemat organizacyjny JRP

 

 WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50