Opis Projektu

 

Projekt "Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój" realizowany jest w ramach

działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RML

priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

 

   Przedsięwzięcie, niezbędne do szybkiego zniewolenia niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno-ściekowego oraz poprawy stanu gospodarki na terenie Gminy Krynica-Zdrój, obejmuje wykonanie 15 zadań inwestycyjnych w ramach VII Kontraktów:

Kontrakt I

 • Zadanie1 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej os. Halna w Krynicy-Zdroju,
 • Zadanie 2 . Budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej na osiedlu Cegielnia w Krynicy-Zdroju,
 • Zadanie 3 . Przedłożenie wodociągu w ul. Zdrojowej oraz na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Piłsudskiego
  w Krynicy-Zdroju,
 • Zadanie 4 . Budowa sieci wodociągowej w Tyliczu ul. Konfederatów Barskich i Muszynce.

Kontrakt II

 • Zadanie 5 . Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Bereście i Polanach wraz z ujęciem wody i stacją uzdatniania w Bereście, oczyszczalnią ścieków w Polanach.

Kontrakt III

 • Zadanie 6 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie ul. Zieleniewskiego i przysiółka Jakubik,
 • Zadanie 7 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Świdzińskiego w Krynicy-Zdroju,
 • Zadanie 8 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Leśnej w Krynicy-Zdroju,
 • Zadanie 9 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Tysiąclecia i Jastrzębia w Krynicy-Zdroju
 • Zadanie 10 . Budowa kolektora sanitarnego w Tyliczu ul. Pułaskiego i Wolności.

Kontrakt IV

 • Zadanie 11 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie ul. Słotwińskiej,
 • Zadanie 12 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Parku Słotwińskiego i Starej Drogi w Krynicy-Zdroju.

Kontrakt V

 • Zadanie 13 . Wymiana głównych kolektorów sanitarnych Ø600, Ø300, Ø200 w Krynicy-Zdroju.

Kontrakt VI

 • Zadanie 14 .Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju.

Kontrakt VII

 • Zadanie 15 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Czarny Potok w Krynicy-Zdroju.

W wyniku realizacji poszczególnych zadań wybudowana zostanie:

 • sieć kanalizacyjna o długości 44,5 km, w tym ok. 20 km sieci remontowanej i modernizowanej w ramach zadań uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz w ramach wymiany głównych kolektorów sanitarnych na terenie miasta Krynica-Zdrój,
 • oczyszczalnia ścieków w Polanach,
 • sieć wodociągowa o długości ok. 34,5 km,
 • 3 zbiorniki wodociągowe, 7 przepompowni wodociągowych,
 • ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody o wydajności 15,8m³/h
 • modernizacja stacji uzdatniania wody Czarny potok.
Wykonanie wyżej wymienionych zadań zapewni:
 • w zakresie gospodarki wodnej:
  • zlikwidowanie niedoborów wód, szczególnie w okresach niżówkowych,
  • zapewnienie mieszkańcom Gminy Krynica-zdrój odpowiedniej ilości i jakości wody do picia,
  • ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej
 • w zakresie gospodarki ściekowej:
  • ograniczenie ilości wód opadowych i roztopowych kierowanych na oczyszczalnię ścieków w Powroźniku i usprawnienie pracy oczyszczalni,
  • oczyszczanie ścieków powstających na dotychczas nieskanalizowanych terenach wiejskich.
Finansowanie Projektu

   Całkowity koszt Projektu wynosi 78 509 632 PLN, kwota wydatków kwalifikowanych 64 598 416 PLN.
Kwota podatku VAT, która podlega zwrotowi to 13 911 215 PLN, a wartość przyznanej dotacji ze środków Unii Europejskiej wynosi 44 294 811 PLN, co stanowi 68.57% kosztów kwalifikowanych.

 


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50