Cele Projektu

    Celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Krynica-Zdrój poprzez wyposażenie mieszkańców Gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie i użytkowników obiektów użyteczności publicznej oraz, przebywających w ramach lecznictwa, rekreacji i turystyki, mieszkańców innych miejscowości w infrastrukturę techniczną.

Społeczne cele Projektu:

 • zapewnienie mieszkańcom Gminy oraz podmiotom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia odpowiadającej standardom określonym w prawie Wspólnotowym i prawodawstwie polskim,
 • odprowadzenie i oczyszczanie ok. 95,5% ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy,
 • w zakresie sieci kanalizacyjnej planuje się podłączyć 2 065 nowych mieszkańców oraz ok. 2 500 miejsc noclegowych,
 • przyrost RLM w sezonie turystycznym o 5 280
 • możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ok. 11 000 turystom w sezonie,
 • tworzenie nowych miejsc pracy - rozwój gospodarczy Gminy i regionu, rozwój sektora usług.

Ekologiczne cele Projektu:

 • ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój i terenów przyległych,
 • ochrona wód powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Krynica-Zdrój i terenów przyległych,
 • ochrona źródlisk wód leczniczych i środowiska naturalnego na obszarze prawnie chronionych,
 • poprawa czystości wód powierzchniowych zasilających rzekę Poprad i Dunajec, co przyczyni się do poprawy jakości wody w tych rzekach oraz Jeziorze Rożnowskim, stanowiącym atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji,
 • likwidacja szamb, a tym samym uciążliwości związanych z przetaczanie, transportem i utylizacją nieczystości, zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w działających na terenie oraz mogących powstać w przyszłości przedsiębiorstwach.

Gospodarcze cele Projektu:

 • wzrost atrakcyjności turystycznej, co będzie sprzyjało rozwojowi w tych rejonach działalności gospodarczej związanej z sektorem turystycznym.
 • dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz powstanie nowych małych i średnich przedsiębiorstw.

 
   POIiŚ to bardzo liczne inwestycje infrastrukturalne z dbałością o środowisko naturalne,
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Program przewiduje szereg przedsięwzięć chroniących środowisko naturalne
i przywracające stan pierwotny.
 


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50